لوله های ۵لایه نیوپایپ و تفاوت آن با سایر لوله ها

 

تفاوت لوله های نیوپایپ با سایر لوله ها

آشنایی با نسل قدیم لوله ها

لوله های ۵لایه نیوپایپ و تفاوت آن با سایر لوله ها:

با شروع زندگی شهر نشینی، چگونگی توزیع آب به داخل ساختمان نیز یکی از مسایل مهمی بود که معماران، مهندسین سـاختمان و کارفـرمایان با آن در ارتـباط بوده اند. در اواخر قرن نوزدهم، در کشورهای صنعتی جهان، سیستم لوله کشی با لوله های فلزی به داخل ساختمان ها راه پیدا کرد. این لوله ها در زمان خود بسیاری از مشکلات را در خـصوص انتقال آب بهداشتی و نیز اجرای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی برطرف نمودند ولی همین امر موجب بروز مشکلات متعددی شدند که در ذیل برخی از مزایا و معایب آن ها ذکر می شود.لوله های فلزی با کاربردهای مختلف، دارای مزایای زیادی بودند که عبارتند از :

۱- مقاومت مکانیکی بالا

۲- تحمل دمای بالا

۳- ضریب انبساط طولی کم

۴- مقاومت در برابر آتش سوزی

علی رغم مزایای لوله های فلزی این لوله ها دارای معایبی نیز بودند از جمله معایب لوله های فلزی عبارت است از:

۱- پوسیدگی و خوردگی از داخل و خارج

۲- رسوب پذیری

۳- عدم شکل پذیری آسان

۴- ضریب هدایت حرارتی زیاد

۵- افت فشار بالا

۶- وزن زیاد

۷- مشکلات در نصب و اجرا

۸- طول عمر کوتاه

مــوارد و مشــکلات موجــود در لولــه هــای فلــزی، باعــث کاهــش عمــر مفیــد ایــن لولــه هــا و در نتیجــه باعــث بــروز مشــکلاتی در سیســتم هــای تاسیســاتی از قبیــل پوســیدگی و ترکیدگــی لولــه هــا خواهــد شــد.

این امر علاوه بــر هزینــه هــای مــادی و تخریــب مصالــح، باعث کاهــش آســایش افراد مــی گردنــد، چرا کــه هرلحظه احتمــال پوســیدگی و ترکیدگــی لولــه های بکاررفته در ســاختمان وجــود دارد. همــه ایــن عوامــل ، منجــر بــه تعویــض سیســتم تاسیســات خواهــد شــد. کــه هزینــه جدیــد نســبت بــه هزینــه اولیــه بســیار بیشــتر خواهــد بــود.بــا ســـپری شــدن ســالیان متمــادی از تولیــد و مصــرف لولــه هــای فلــزی، کارشناســان بــه دنبــال راه حلــی بــرای غلبــه بــر معایــب لولــه هــای فلــزی از جملــه پوســیدگی بــوده انــد. بــا پیدایــش پلیمــر در تکنولــوژی صنعتــی، مهندســین پلیمــر، پلــی پروپیلــن را بــه عنــوان مــاده اولیــه در تولیــد لولــه هــای پلیمــری انتخــاب کــرده انــد کــه مزایــا و محدویــت هــای آنهــا پــس از یــک دوره مصــرف چنــد ســاله مشــخص شــده کــه در ذیل بخشی از آنها ذکر می شود . ایــن لولــه هــای پلــی پروپیلــن بــه اختصــارPPRC نامیده می شود.

مزایای لوله های پلی پرو پیلن:

۱- عدم پوسیدگی از داخل و خارج

۲- وزن کم

۳- کاهش ضریب هدایت حرارتی پلیمر نسبت به فلز

۴- کاهش افت فشار نسبت به لوله های فلزی

۵- رسوب ناپذیری نسبی

۶- نصب سریع و آسان

۷- اقتصادی بودن نصبی

محدودیت های لوله های پلی پرو پیلن:

۱- میزان تحمل دمای کم

این لوله ها  تحمل حرارت مداوم ۶۵درجه سانتیگراد با ۱۰BAR  فشار برای عمر ۵۰ سال را دارند

۲- عدم شکل پذیری

به عـلت ساختمان مـولکولی خاصی که این لـوله ها دارند، نـیرویی که جهت تغییر شکل به آنها وارد می شود در آنها به صورت تنش ذخیره شده و در اثر افزایش ناگهانی فشار، احتمال ترکیدگی وجـود دارد. لذا این لـوله ها خم نـشده و در صورت نیاز به تغییر جهت لوله کشی باید از اتصال زانویی استفاده شود

۳- امکان تخریب شدن پلیمر در معرض نور مستقیم خورشید ، حتی در صورت تولید استاندارد:

اینگونه لوله هادر برابر شرایط محیطی نظیرنور خورشید و … مقاومتی نداشته و تخریب می شوند.

 

آشنایی با نصل جدید لوله ها

بــا توجــه بــه معایــب و محدودیــت هــای لولــه هــای قدیمــی و همچنیــن لولــه هــای پلــی پروپیلــن، متخصصــان و محققــان پلیمــر را بــر آن داشــت تــا بــا روش هــای مختلــف، مزایــای لولــه هــای کاربــردی در ســاختمان را افزایــش و منجــر بــه تولیــد لولــه هایــی شــده اســت کــه در آن خــواص معایــب آن را کاهــش دهنــد. نتیجــه ایــن ســعی و تــلاش لولــه هــای فلــزی و پلیمــری گنجانــده شــده و بــا تلفیــق ایــن دو عنصــر (فلــز و پلیمــر)، لولــه هــای نســل جدیــد را بوجــود آورده انــد کــه انقلابــی عظیــم در صنعــت تاسیســات بــه شــمار مــی رود. امــروزه مهمتریــن بخــش، طراحــی سیســتم لولــه کشــی تاسیســات اســت کــه در زمــان و مــکان مــورد نیاز، آب ســرد و گــرم را (بــرای مصــارف بهداشــتی و سرمایشــی و گرمایشــی) بــه ســرعت و بــا بهتریــن کیفیــت تحویــل دهــد

ساختار لوله های تلفیقی نیوپایپ:

ساختار لوله های نیوپایپ به صورت پنج لایه PEX-b_AL_PEX-b  بوده که با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا مطابق با آخرین استاندارد های ASTM-F 1281 برای کارکرد در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و فشار ۱۰ بار تولید شده است.

 

لوله نیوپایپ
لوله نیوپایپ

 

 

Leave Comments

Scroll