• انواع لوله

انواع لوله

عکسنامدسته بندی هاقیمتافزودن به فاکتورhf:categorieshf:tags
لوله خم 90 درجه سفید (30 سانتیمتر), 22,00042,100
uncategorized %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c pipe
لوله خم عصایی سفید (40 سانتیمتر)29,30056,000
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c pipe
لوله و اتصالات برقی311,000387,000
%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c pipeupvc %d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa %d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa %d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1-%da%af%d9%84%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86
Scroll